Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tämä on Laatutrio Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.9.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Laatutrio Oy Y-tunnus 2907700-1, Hiltusenkaarre 25 90620 Oulu
Puh. 045 1365 497, sähköposti info@laatutrio.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veikka Österberg veikka.osterberg(at)laatutrio.fi 045 1365 497

3. Rekisterin nimi

Laatutrio Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai rekisteröidyn ja Laatutrio:n välinen asiakkuussuhde
(rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luoda ja ylläpitää asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteita. Tietoja käytetään tilausten tekemiseen, toimittamiseen ja takuuseen liittyvien asioiden hoitamiseen, markkinointiin ja muuhun viestintään, referenssilistaan, asiakastyytyväisyys- kyselyihin sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Puhelimitse tapahtuvassa suoramarkkinoinnissa (asiakaskäyntien varaaminen) Call Centerimme käyttää Profinder Oy:ltä ostopalveluna saatuja listoja. Voit lukea lisätietoa Fonectan käytännöistä ja tietojen poistamisesta osoitteessa https://profinder.fi/tietosuoja/.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi, y-tunnus, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoite, tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden muutoksista, asiakaspalautetiedot, laskutus- ja rahoitussopimustiedot sekä muut mahdolliset asiakas-/yhteistyösuhteeseen oleellisesti liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ja takuuasioiden kannalta tarpeellinen aika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta tulleista yhteydenotoista, sopimuksista, messuilta ja muista asiakastapaamisista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on suojannut rekisterin teknisesti ja organisatorisesti. Rekisteriä käyttää vain Laatutrio Oy:n omat työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttöön vaaditaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Verkko on suojattu palomuurilla.

Kirjallinen materiaali säilytetään lukitussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) samoin kuin henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa tai muuten vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen koneluettavassa muodossa.

Korjaus- ja muut edellä mainitut pyynnöt lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Pyynnöt käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Mikäli emme voi tehdä pyydettyä toimenpidettä, ilmoitamme sinulle perustellun syyn.

Työhakijarekisteri

Tämä on Laatutrio Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.9.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Laatutrio Oy Y-tunnus 2907700-1, Hiltusenkaarre 25 90620 Oulu
Puh. 045 1365 497, sähköposti info@laatutrio.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veikka Österberg veikka.osterberg(at)laatutrio.fi 045 1365 497

3. Rekisterin nimi

Laatutrio Oy:n työnhakijarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on työnhakijan antama suostumus.

Rekisteriä käytetään työntekijöiden rekrytointiin ja työsuhteiden luomiseen. Henkilötietoja käsitellään työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Puhelimitse tapahtuvassa suoramarkkinoinnissa (asiakaskäyntien varaaminen) Call Centerimme käyttää Leadventure Oy:ltä ostopalveluna saatuja listoja. Voit lukea lisätietoa Fonectan käytännöistä ja tietojen poistamisesta osoitteessa https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietosuoja/.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut hakijan hakemuksessa ja sen liitteissä antamat tiedot.

Tietoja säilytetään 12 kuukautta ellei rekisteröity erikseen ilmoita lyhyempää aikaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään www-lomakkeella, työnhakijan hakemukseensa liittämistä muista asiakirjoista sekä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta tulleista yhteydenotoista, jotka on lähetetty työnhakutarkoituksessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tai muille tahoille, ellei lainsäädäntö tai viranomaismääräys siihen velvoita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on suojannut rekisterin teknisesti ja organisatorisesti. Hakemuksia käsittelevät vain nimetyt henkilöt, joiden tehtävänä on työntekijärekisterin hallinta sekä työhakemusten käsittely ja rekrytointi. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Kirjallinen materiaali säilytetään lukitussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) samoin kuin henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa tai muuten vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen koneluettavassa muodossa.

Korjaus- ja muut edellä mainitut pyynnöt lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Pyynnöt käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.